Wat moet u doen als uw kind ziek is of later naar school komt?

We willen dat u dit uiterlijk vóór 9.00 uur meldt via Social Schools of telefonisch. We nemen contact op met ouders van kinderen die zonder bericht niet op school zijn. Wij zijn verplicht om verzuim en regelmatig te laat komen te melden bij de leerplichtambtenaar.

Verlof

Verlof vraagt u aan bij de directie. Het verlof moet vooraf schriftelijk ingediend worden. Een formulier hiervoor kunt u krijgen bij de balie. Een bewijs moet hierbij ingeleverd worden. Bij trouwfeesten de originele trouwakte en bij overlijden de originele rouwkaart.

Leerplicht hanteert strikte regels voor het toekennen van extra verlof of vakantie. Een verzoek voor vakantieverlof moet minimaal 8 weken van tevoren worden ingediend. U kunt alleen vakantieverlof aanvragen als u door een specifiek beroep niet 2 weken met het gezin op vakantie kunt gaan in de schoolvakantie. Goedkope tickets, drukte bij een boot, samen rijden, dienstrooster van de ouder (s), één van de kinderen die niet alleen kan achterblijven en dergelijke zijn geen reden voor toekenning van vakantieverlof.

Bij "specifieke aard van het beroep" dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn en/of worden aangetoond dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. Verlof wegens het specifieke beroep van één van de ouders kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Gewichtige omstandigheden

Voor gewichtige omstandigheden kunt u extra verlof aanvragen. Gewichtige omstandigheden zijn oa: huwelijk van familie t/m 3e graad, jubileum en voor het bijwonen van een huwelijk van bloedverwanten t/m de 3e graad. Deze aanvraag dient binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager worden toegelicht waarom dit niet is gebeurd.

Bij een huwelijk in het buitenland vragen wij een kopie van de trouwakte.

Bij een plotseling ontstane situatie zoals bijvoorbeeld een sterfgeval of uitvaart, dient u binnen 2 dagen een verlofverzoek aan school voor te leggen.

Let op: U moet altijd een schrijftelijk bewijs bij de verlofaanvraag toevoegen. Zonder bewijs kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.