Onderwijs/ Visie & Missie

Het onderwijs 

In de kleutergroepen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. Er is een nauwe samenwerking met de voorschool. Er is veel aandacht voor spel- en taalontwikkeling Ook lees- en schrijfontwikkeling komt aan de orde. Er is ook aandacht voor  zaken rondom rekenen en wiskunde. Ook in de groepen 3 en 4 wordt veel met thema's gewerkt. Kinderen leren steeds meer zelfstandig te werken en het werk te plannen. 
In groep 5 t/m 8 komen alle vakken aan de orde.  

Naast lezen, taal, rekenen en spelling besteden we in alle groepen aandacht aan kunst, cultuur en natuur. Kinderen maken kennis met muziek, drama, theater, musea. 

De resultaten van ons onderwijs staan uitvoerig beschreven in de schoolgids. De schoolgids kunt u vinden op onze website www.tkoggeschip.nl  

Het zorgteam coördineert de zorg rondom kinderen die iets extra’s nodig hebben. Het zorgteam wordt gevormd door de intern begeleiders van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Aan de school is ook een ouder kind adviseur verbonden. 

Regelmatig organiseren we op school een ouderbijeenkomst. Hierbij komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals “hoe laat moet mijn kind naar bed” en “wat is gezonde voeding”. 

 

Vissie & Missie

 

Taal  en rekenen zijn belangrijk, maar onderwijs is meer. 
Op `t Koggeschip bieden wij onze kinderen daarom een breed, uitdagend en afwisselend aanbod aan zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit brede aanbod ondersteunt het schoolse leren en komt het schoolsucces ten goede. Centraal in onsaanbod staan: onderwijstijdverlenging; sport, bewegen en gezondheid; kunst- en cultuureducatie; natuur, techniek en nieuwe media.   

Kinderen zijn succesvol op school wanneer zij onderwijs volgen dat bij hen past. 
Wanneer het onderwijs is aangepast aan hun niveau en interesses, zullen zij gemotiveerder zijn en zich beter ontwikkelen. Op ’t Koggeschip is daarom aandacht voor de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. Zelfstandig werken en het activerende directe instructiemodel zijn goede manieren om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen. 

Een belangrijk middel om goed tot leren te komen is de Nederlandse taal. Hier besteden we veel aandacht aan. Taal opent de deuren naar het vergroten van je kennis. Al onze professionals gebruiken woorden en taal heel bewust en bieden de kinderen de hele dag door een rijk en gevarieerd taalaanbod aan via de methode “Met Woorden In de Weer”.